top of page

קניין רוחני

  • סימני מסחר

  • מדגמים

  • סודות מסחריים 

בין הנכסים שעסק צובר במהלך השנים, מצויים גם הנכסים הבלתי-מוחשיים, שערכם אינו נופל מהנכסים המוחשיים.
היכולת להגן על הנכסים הללו, אשר, בין היתר, מביאים לידי ביטוי את העבודה הקשה שהייתה כרוכה ביצירת השם והמוניטין של העסק, חשובה לעתידו של העסק וליכולתו להמשיך ולצמוח.

משרדנו מלווה ומייעץ לעסקים, הן ברישום הזכויות הללו והן בייצוגם של עסקים, בין אם הם מבקשים להגן ולשמור על זכויותיהם, טרם הליכים משפטיים ו/או במסגרתם של הליכים שכאלה ובין אם הם מוצאים עצמם אל מול תביעות בתחום.

bottom of page