top of page

בדיקת נאותות משפטית

בדיקות נאותות (Due Diligence) נערכות בעת השקעה בחברה, רכישתה או מיזוגה.  בדרך כלל הבדיקה עוסקת בפן העיסקי - פיננסי של החברה.

במסגרת בדיקה יש לבדוק גם מצבה המשפטי של החברה ועמידתה בהוראות הדין השונות החלות עליה.

הבדיקה המשפטית כוללת תחומים כגון:  הסכמים עליהם חתומה החברה, הסכמים בין בעלי המניות, ערבויות ושעבודים, מערכת יחסי והסכמי העבודה בחברה, קניין וזכויות לרבות קניין רוחני, ביטוחים, תביעות משפטיות - קיימות ופוטנצייאליות ועוד.

בדיקת הנאותות היא כורח, בוודאי בעת השקעה או רכישת חברה.

את בדיקת הנאותות המשפטית רצוי לערוך גם באורח שוטף, מעת לעת, במסגרת ניהול הסיכונים השוטף וזאת על-מנת למזער ולבטל סיכונים משפטיים.

bottom of page