top of page

הבראה והסדרי חוב

  • הסדרים טרום ביהמ"ש

  • הסדרי נושים

  • הקפאת הליכים

  • גיוס משקיעים

כאשר עסק נקלע לקשיים עיסקיים (על-פי רוב תזרימיים), עומדים בעלי העסק בפני סערה המאיימת עליהם מבלי שיש להם ניסיון, היכרות ו/או הבנה במה שצפוי ובעיקר בדרכים להתמודד עם המצב.
חשוב לדעת שאפשר להתמודד גם עם קשיים עיסקיים, אפילו כאלה הנראים כמאיימים על המשך קיומו של העסק.
על-פי רוב, היציאה מהמשבר תלויה בעיתוי בה מתחילים בעלי העסק להיישיר מבט לבעייה ולטיפול בה. ככל שהסדרת המצב נעשית בשלבים מוקדמים יותר כך ניתן ואפשר לחלץ את העסק עוד טרם נקיטת הליכים משפטיים כנגדו.
השאיפה היא להגיע להסדרים טרם נקיטת הליכים משפטיים (והדבר אפשרי!) ובלית ברירה, אם וכאשר החלו ההליכים המשפטיים (תביעות, הוצאה לפועל, בקשות כינוס / פירוק), הבחירה ביועצים משפטיים שמבינים דבר או שניים במצב העיסקי ובעיקר בפוטנצייאל ההבראה של העסק, מהווים יתרון משמעותי בהתמודדות ובאפשרות למנוע את הפסקת הפעילות. 

bottom of page