top of page

בנקים

  • ביטול הגבלת חשבון

  • מו"מ לקבלת אשראים

  • תביעות כנגד בנקים

  • הגנה מתביעות וסדרי פריסת חובות

הבנקים הינם גורם מרכזי בפעילותו של כל עסק. הם יכולים, לעמוד לו לעזר ולסייע רבות לצמיחתו, אולם והיה ומצב העניינים העיסקי או התזרימי אינם שפירים, חשבון הבנק והפעילות הבנקאית של העסק, הם בדרך כלל הראשונים להיפגע. 
הבנקאי אוהב לדבר עם מי שמבין את שפתו, המסגרת והאילוצים במסגרתם הוא פועל. כאשר עסק נקלע למערכת יחסים רעועה עם הבנק שלו, נכון יהיה להסתייע במי שיודעים כיצד לדבר ולהתנהל במצבים כשאלה. למרות המקובל לחשוב, אנו יכולים לספר מניסיון כי במקרים מסויימים ניתן לבטל הגבלה שהוטלה על חשבון בנק ואף יותר מכך - כבר היו מקרים בהם הצבנו למול תביעה מצד הבנק תביעה שכנגד מטעם לקוחותינו ואלה פוצו במאות אלפי שקלים.

bottom of page